HISTORIA PARAFII

HISTORIA PARAFII

ZARYS DZIEJÓW PARAFII W GOLCZEWIE

Historia polskiej parafii katolickiej w Golczewie rozpoczęła się właściwie w październiku 1945 roku, kiedy pierwsze nabożeństwa w miejscowym
 kościele sprawował ks. Henryk Kulikowski TChr, ówczesny administrator z Kamienia Pomorskiego. Ks. Kulikowski przybył na stałe do Golczewa w
kwietniu 1946 roku i od tego czasu rozpoczęło się systematyczne duszpasterstwo na golczewskiej ziemi.  Natomiast parafia św. Andrzeja Boboli kanonicznie erygowana została dopiero 1 czerwca 1951 roku.
Zaraz po zakończeniu działań wojennych w miejscowości oraz w okolicznych wioskach pozostało jeszcze kilkanaście rodzin niemieckich – wyznania ewangelickiego. Większość z nich w różnym czasie poprzez konwersję przeszła na wyznanie rzymskokatolickie lub wyjechała na zachód do Rzeszy. Na koniec 1946 roku liczba wiernych wynosiła około 4100 osób. W roku następnym tj. 1947 odnotowuje się już 4800 osób. Do parafii należały wówczas miejscowości takie jak: Augustowo k/Kozielic, Augustowo k/Samlina, Benice, Bogusław, Buk, Chomino Stare, Chomino Nowe, Dotyno, Drogoszewo, Drzewice, Duniewo, Gadom, Giskowo, Gonice, Grodziszce, Grzybowo, Klauszewo, Kłęby, Kłodzino, Koplin, Kozielice, Krzetlewo, Leonów, Niemcza, Pemplewo, Przemysław, Różanica, Samlino, Stawno, Śniatowo, Tecław, Unibórz, Upadły [Sosnowice], Uścięcino, Wrześniowice, Wysoka, Zajezierze, Zalesie, Zieleniewo. Kościołami, które zdążono zaadoptować do użytku były świątynie w Benicach, Niemicy, Mechowie i Ościęcinie / W wykazie zachowano pierwsze polskie nazwy miejscowości ujęte w schematyzmie z roku 1946/.
Kościół w Golczewie Państwo przekazało dnia 7 października 1945 roku. Pierwszym kapłanem, który rozpoczął duszpasterstwo w Golczewie był wspomniany powyżej, ks. Henryk Kulikowski TChr. Od tej pory golczewską parafią zarządzali księża ze Zgromadzenia Księży Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Obsługiwał on tutejszą społeczność od połowy października 1945 do 3 października 1947 roku. To on był inicjatorem tego, aby na patrona tutejszej parafii wybrać św. Andrzeja Bobolę, jezuitę. Św. Męczennik jest patronem wschodniej części naszego kraju, ponieważ jako wędrowny kaznodzieja nawracał wielu prawosławnych na wiarę katolicką w tym rejonie Polski. Za swoją misyjną i ewangelizacyjną działalność zginął męczeńsko z rąk kozaków w Janowie Poleskim w XVII wieku. Do Golczewa trafiała głównie ludność przesiedlona ze wschodnich rubieży kraju. Dlatego, ks. Kulikowski zdecydował się wybrać św. Andrzeja na patrona parafii, jako patrona tamtych ziem. Ks. Henryk musiał zorganizować parafię niemal od podstaw. Zatroszczył się o nowe paramenta liturgiczne do sprawowania różnego rodzaju nabożeństw w kościele parafialnym. Niektóre pozostały jeszcze z czasów niemieckich gospodarzy.
W październiku 1947 roku parafię objął nowy kapłan, ks. dr Piotr Kowalówka TChr. Kierował nią od 3 października tego roku do 30 kwietnia 1954 roku. W tym czasie Eucharystię niedzielną sprawowano w Golczewie i w jednym z kościołów filialnych na zmianę. Ogół wiernych uczęszczających na niedzielne zgromadzenia liturgiczne wynosił wówczas 40 procent.
Ks. Kowalówka intensywnie działał w kwestii najpotrzebniejszych remontów obiektów należących do parafii. Zachowało się wiele pism, które zawierają w sobie prośby o materiały budowlane, o które tak trudno było w tamtym czasie.
Z czasu, kiedy parafią administrował ks. Kowalówka, pozostał wykaz kościołów znajdujących się na terenie parafii Golczewo. Zarówno tych będących już w użytku oraz mających być dopiero w przyszłości objętych posługą duszpasterską. Nabożeństwa sprawowano w sześciu kościołach w: Golczewie [Gülzow], Benicach [Benz], Kozielicach [Köselitz], Niemicy [Niemitz], Ościęcinie [Woistenthin] i w Mechowie [Dorphagen]. W przyszłości zamierzano uruchomić kościoły w: Buku [Böck], Samlinie [Zemlin], Upadły [Henkenhagen], Śniatowie [Schnatow] i Uniborzu [Tonnenbuhr].
Na koniec 1948 roku ogół wiernych wynosił 4835 osoby. Na terenie parafii pozostawało wówczas jeszcze 25 ewangelików. W roku 1949 liczba parafian urosła do 6033 wiernych, w tym 10 protestantów. Ks. Kowalówka nadal pozostawał jedynym kapłanem w całej dość rozległej parafii.
Ważnym wydarzeniem w czasie posługi Ks. Piotra w naszej parafii było jej erygowanie dn. 1 czerwca 1951 roku oraz wizyta Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który wybierzmował razem z bp Antonim Baraniakiem prawie 1000 osób z całej naszej parafii.
Kolejnym kapłanem, który kierował golczewską placówką duszpasterską był ks. Antoni Rauer TChr. Rezydował w parafii od 1 maja 1954 do 1 września 1968 roku. To w czasie jego posługi po raz pierwszy przydzielono księży wikariuszy do pomocy w duszpasterskiej posłudze.
Z dniem 1 września 1968 roku, zgodnie z zarządzeniem Kurii Biskupiejw Gorzowie Wielkopolskim, parafię Golczewo przekazano w zarząd księżom diecezjalnym. Dotychczas placówką kierowali wspominani księża Chrystusowcy.  Pierwszym administratorem parafii został ks. Henryk Cudak. Do pomocy otrzymał dwóch wikariuszy, ks. Zygmunta Wawszczaka i ks. Antoniego Chodakowskiego.    Od samego początku spotykano się z ogromnymi trudnościami i kłopotami.
Lata posługi kapłańskiej ks. Henryka Cudaka to czas wielu remontów w kościele parafialnym i kościołach filialnych. Golczewska świątynia zmieniła wygląd i wystrój. Urządzono m.in. nowy ołtarz, konfesjonały, ulepszono i zamontowano nowe głosy do organów, położono nowe tynki wewnątrz i na zewnątrz kościoła.
W czerwcu 1980 roku na stanowisko administratora w parafii Golczewo powołano ks. Wacława Kiersnowskiego. 1 września 1990 roku to dzień powrotu religii do szkół państwowych. Po Mszy św. sprawowanej dla uczniów i nauczycieli w kościele parafialnym, w procesji udano się do szkoły. Gospodarze klas nieśli krzyże, które po uroczystym powitalnym apelu zawiesili w klasach. Procesję prowadził ks. Wacław Kiersnowski z ks. Stefanem Marcyniukiem.
Od 30 czerwca 1994 roku już nie administratorem, a proboszczem parafii Golczewo został ks. Gerard Alfons Nuernberg. Swój urząd pełnił do 1 sierpnia 2003 roku.
W roku 1995 golczewska wspólnota parafialna świętowała swoje 50-lecie. Chociaż kanonicznie miała dopiero 44 lata, postanowiono już wtedy obchodzić jej złoty jubileusz obecności na tych ziemiach.
Decyzją ks. abp. metropolity Zygmunta Kamińskiego z dniem 1 sierpnia 2003 roku proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Golczewie został ks. Wojciech Musiałek. W czasie swojej posługi przeprowadził znaczną ilość remontów i prac budowlanych, które doprowadziły do istotnych zmian w wyglądzie tak wewnątrz, jak i na zewnątrz świątyni. Dzięki skutecznym posunięciom podjętym dla ulepszenia posługi duszpasterskiej przyczynił się również do wykończenia i przeniesienia siedziby parafii do nowej plebanii.
Oprócz wszelkich spraw remontowo-budowalnych, zapoczątkowano w tym czasie kilka istotnych inicjatyw parafialnych. W 2007 roku został powołany nowy parafialny zespół Caritas, który swoją opieką objął prawie 500 osób.
W 2011 roku postanowiono uczcić 60-lecie erygowania parafii w Golczewie.  Uroczystości odbyły się 15 maja w przeddzień liturgicznego święta patrona, które przesunięto w parafii właśnie na tę datę. O godz. 1130 odprawiono Sumę parafialną, której przewodniczył ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman, wykładowca Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Do koncelebry dołączyli się ks. dr Sławomir Bukalski oraz ks. Krzysztof Bartoszewski.
W roku 2013, w którym obchodzono 75. rocznicę kanonizacji patrona, postanowiono sprowadzić na stałe do kościoła parafialnego relikwie św. Andrzeja Boboli. Wydarzenie to dokładniej opisano w czwartym rozdziale pracy.
Od 15 lipca 2014 roku proboszczem w Golczewie jest ks. Jacek Fabiszak. Po przybyciu do parafii rozpoczął od planów przerobienia centralnego ogrzewania na plebanii, co zostało zrealizowane na początku grudnia 2013 roku. We wrześniu ruszyła strona internetowa parafii. Odmalowano również wnętrze domu parafialnego, uruchomiono boczne wejście prowadzące bezpośrednio do salki katechetycznej. Wykonano kilka istotnych zmian w kościele parafialnym opisanych w następnym rozdziale pracy, a także dokonano inwentaryzacji architektonicznej kościoła parafialnego.
Na koniec 2013 roku stan parafii Golczewo jawił się następująco. Liczba wiernych w parafii od lat jej powstania nieco się zmniejszyła do 3761 wiernych. Oprócz kościoła parafialnego posiada również trzy kościoły filialne
w Gadomiu, Uniborzu i Samlinie. Obejmuje swoim zasięgiem także miejscowości: Barnisławice, Imno, Kłęby, Ronica i Sosnowice. Frekwencja na niedzielnej Eucharystii wynosi około 20 procent, z tego niecałe 2/3 przystępuje do eucharystycznego stołu. Na koniec roku zanotowano liczbę 30.500 rozdanych Komunii św. W parafii działa kilka grup duszpasterskich m.in.: Róże Żywego Różańca podejmujące różne intencje modlitewne, parafialne oraz Kościoła Powszechnego; Parafialny Zespół Caritasorganizujący festyny parafialne i inne akcje charytatywne; Konfraternia Straży Honorowej Najświętszego Sakramentu adorująca Jezusa Eucharystycznego w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz grupa 45 ministrantów wspomagająca miejscowych duszpasterzy.
źródło: M. Pakuła, Historia parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Golczewie w latach /1945/ 1951-2013, Szczecin 2014.

 

 

Pełna historia naszej wspólnoty parafialnej dostępna jest wersji książkowej: